ภาพรวม

BIM ใช้เพื่อจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของอาคาร GIS ใช้เพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของอาคาร  การจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของ BIM นั้นจำเป็นต้องมีส่วนร่วมของ GIS  และการรวมกันของ BIM และ GIS ช่วยให้การแลกเปลี่ยนและการทำงานร่วมกันของข้อมูล BIM ในไมโครโดเมนและข้อมูล GIS ในแมโครโดเมน ปัจจุบัน BIM + GIS ได้ถูกนำไปใช้กับสะพาน, ท่อ, อาคาร, ถนน, เขื่อน, การก่อสร้างอุโมงค์และสาขาอื่น ๆ

วิธีการแก้ไข

BIM Construction Management Platform

ศึกษาเพิ่มเติม

BIM Construction Management Platform

The Project of Road and Bridge Management Information System

ศึกษาเพิ่มเติม

The Project of Road and Bridge Management Information System

SuperMap BIM + GIS Integration Technology and Solutions

ศึกษาเพิ่มเติม

SuperMap BIM + GIS Integration Technology and Solutions