ระบบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของ SuperMap สามารถใช้ในการพัฒนาการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น รถไฟ ถนนและการขนส่ง สถานที่ไฟฟ้า การสื่อสาร การประปาและการระบายน้ำ, การจัดหาเครื่องทำความร้อนและก๊าซระบบท่อสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมซึ่งรวมองค์กรเครือข่ายท่อ อุปกรณ์การผลิต อาคาร และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการทรัพย์สินและสามารถบูรณาการกับระบบ ERP ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ใช้แบบจำลองข้อมูลทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกและแบบจำลองการประยุกต์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ดำเนินการจัดการที่มองเห็นได้ และการวิเคราะห์ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกโดยระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวก

ผสานรวมกับระบบโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การ

วิธีการแก้ไข

The Construction Case of Underground Pipeline Information Management Platform

Détaille

The Construction Case of Underground Pipeline Information Management Platform

The Underground Comprehensive Pipeline Management Platform

Détaille

The Underground Comprehensive Pipeline Management Platform

The Underground Pipeline System based on 3D GIS Technology

Détaille

The Underground Pipeline System based on 3D GIS Technology