วิธีการแก้ไข

เมืองอัจฉริยะ

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

การขนส่ง

การจัดการที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การอนุรักษ์น้ำ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

BIM+GIS